مدرسه برنامه نویسی TCL

آموزش برنامه نویسی با TCL، موضوع آموزش هایی است که در این مدرسه به پیشگاه شما تقدیم می کنیم؛

خوش آمدید!

پس از آنکه با مبانی و فرایندهای مدلسازی سازه ها و اعضای سازه ای مختلف در دو بخش مدرسه تحلیل غیرخطی و مدرسه OpenSees آشنا شدیم، اکنون نوبت آن است که با استخدام امکانات برنامه نویسی به زبان TCL قدرت عمل خود را در مدلسازی سازه های پیچیده به صورت چشمگیر بالا ببریم. چنانکه دیدیم، ضعف های OpenSees از منظر رابط کاربری گرافیکی منجر به ایجاد دشواری های در مدلسازی سازه های پیچیده خواهد شد. اگرچه حذف رابط کاربری برای حفظ انعطاف عملکردی OpenSees یک ضرورت است، با این حال ما همواره به دنبال روش هایی برای کاهش زمان مدلسازی و تحلیل در OpenSees هستیم. چنانکه خواهیم گفت، یکی از مؤثرترین روش ها در رسیدن به یک چابکی قابل قبول در کار با OpenSees بهره گیری از برنامه نویسی است. در واقع بدون استفاده از این امکان، ما ممکن است گوی رقابت را در میدان پرشتاب پژوهشی به سایر محققان ببازیم. در ادامه مطالب این مدرسه، ابتدا توضیحات کاملتری در خصوص لزوم بهره برداری مناسب از برنامه نویسی در کار با OpenSees خواهیم داد. سپس سعی خواهیم کرد شما را با قابلیت ها و دستورات این زبان برنامه نویسی به کمک مثال های مناسب آشنا کنیم. امیدوارم مطالب این بخش را نیز با همان حوصله همیشگی تان در همراهی با ما دنبال نمایید.

درس بعدی: چرا لازم است کد بزنیم؟!